ما سعی میکنیم بهترین باشیم

مدیر عامل
مهندس ناصر خداپرست
مدیر فنی
مهندس مهرداد گل محمدی
رئیس هیئت مدیره
مهندس حاجی زاده